Ochrana proti požiarom (OPP)

Hlavný prínos

Kvalifikovaná úroveň plnenia požiadaviek právnych predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi s cieľom optimalizácie nákladov technického zabezpečenia.

 

Činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi, výkon TPO:

(plný rozsah legislatívnych požiadaviek)

  

Poskytované služby zahŕňajú aj nasledovné aktivity

 

 • vypracovanie, vedenie, aktualizovanie dokumentácie v zmysle platných právnych predpisov,
 • určenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • určenie počtu členov protipožiarnych hliadok a stanovenie ich povinností,
 • určenie potrebného počtu a miest ohlasovní požiarov a určenie zásad postupu v prípade nebezpečenstva, vypracovanie potrebnej dokumentácie,
 • vypracovávanie grafickej a textovej časti požiarneho evakuačného plánu,
 • spoluúčasť na organizovaní cvičných požiarnych poplachov a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
 • vykonávanie vstupných, opakovaných školení o ochrane pred požiarmi novoprijatých zamestnancov, vedúcich zamestnancov, ostatných zamestnancov, zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, vykonávanie odbornej  prípravy protipožiarnych hliadok,
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a v priestoroch právnickej osoby,
 • poradenstvo pri označovaní pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi a inými bezpečnostnými tabuľkami,
 • celková starostlivosť o právnickú osobu v oblasti OPP.

 

Spoločnosť WWA, s.r.o. v oblasti OOP prostredníctvom našich kvalifikovaných a   skúsených pracovníkov zabezpečuje činnosti ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany:

 

 • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok.
 • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 • Sledovanie zmien všeobecne záväzných právnych predpisov, informovanie o ich zmenách a o ich vplyve na plnenie si povinností ako právnickej osoby a na potrebu aktualizácie predpísanej dokumentácie.
 • Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
 • Vypracovanie, aktualizácia, kontrola a vedenie predpísanej dokumentácie ochrany pred požiarmi.
 • Vykonávanie vstupného a periodického školenia zamestnancov a osôb, ktoré sa s Vaším vedomím zdržujú vo Vašich objektoch o ochrane pred požiarmi a odborné prípravy protipožiarnych hliadok.
 • Zastupovanie voči orgánom štátneho požiarneho dozoru v prípade vykonávania protipožiarnych kontrol.
 • Podieľanie sa na odstraňovaní nedostatkov zistených orgánmi štátneho dozoru a nedostatkov zistených počas preventívnych protipožiarnych prehliadok a cvičných požiarnych poplachov.
 • Určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb. Zároveň ponúkame využitie služieb špecialistov požiarnej ochrany v rámci projektovania požiarnej bezpečnosti stavieb a technológií. Poradenstvo pri realizácii a návrhu stavieb, poradenstvo pri výbere protipožiarnych zariadení, realizácii EPS a pod.
Informujte sa o službe.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.