Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Hlavný prínos

Vytvorenie efektívneho systému riadenia ochrany práce, znižovanie pravdepodobnosti vzniku nežiaducich udalostí, znižovanie závažnosti možných dôsledkov z udalostí,  zvyšovanie erudovanosti vedúcich zamestnancov v oblasti ochrany práce s cieľom zvyšovania úrovne riadenia ochrany práce, ekonomický prínos v súvislosti s odškodňovaním pracovných úrazov, v súvislosti s kolektívnym a osobným ochranným zabezpečením a v súvislosti elimináciou zodpovednosti za škodu pri vzniku  nežiaducich udalostí.

 

Činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

(plný rozsah legislatívnych požiadaviek)

 

Poskytované služby zahŕňajú aj nasledovné aktivity:

 

 • spolupráca pri kontrole dodržiavania bezpečnostných predpisov na pracoviskách
 • vykonávanie oboznámení a opakovaných oboznámení (školenie) v oblasti BOZP, vedúcich, ostatných zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre BOZP, 
 • vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov,
 • poradenstvo pri dohliadaní na pravidelné predpísané skúšky a kontroly vyhradených technických zariadení,
 • spolupráca s Inšpektorátom práce,
 • spolupráca s pracovnou zdravotnou službou,
 • spolupráca so zástupcami zamestnancov pre BOZP,
 • poradenstvo pri označovaní pracovísk a priestorov príslušnými bezpečnostnými príkazmi, zákazmi a pokynmi,
 • šetrenie pracovných úrazov, iných úrazov, choroby z povolania, nebezpečnej udalosti a závažnej priemyselnej havárie,
 • kompletný poradenský servis v oblasti BOZP.

  

Spoločnosť WWA, s.r.o. v oblasti BOZP prostredníctvom našich kvalifikovaných a skúsených pracovníkov zabezpečuje a sprostredkúva nasledujúce činnosti:

 

 • Spracovanie kompletnej základnej dokumentácie BOZP v zmysle platnej legislatívy a udržiavanie aktuálnosti tejto dokumentácie.
 • Vykonávanie pravidelných previerok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia na všetkých pracoviskách.
 • Vykonávanie potrebného oboznámenia zamestnancov zmysle platnej legislatívy a v predpísaných termínoch.
 • Vykonávanie odbornej poradenskej činnosti pre zamestnávateľa z oblasti BOZP.
 • Spracovanie politiky BOZP a ostatných smerníc týkajúcich sa BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.
 • Poskytovanie odborných konzultácií v oblasti BOZP a vyhradených technických zariadení
 • Vypracovanie špecifickej dokumentácie BOZP
 • Spolupráca a podpora pri vypracovaní dokumentov a dokladov podľa požiadaviek zadávateľa
 • Zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, zabezpečenie spolupráce pri spracovaní záznamu o registrovanom pracovnom úraze a oznámenie vzniku pracovných úrazov príslušným orgánom.
 • Vypracovanie správ o plnení úloh a povinností na úseku BOZP a správ z vykonaných previerok, ktoré sa pravidelne predkladajú zákazníkovi.
 • Zastupovanie voči orgánom štátneho dozoru a spolupráca s kontrolnými a nadriadenými orgánmi.
 • Podieľanie sa na odstraňovaní nedostatkov zistených orgánmi štátneho dozoru a nedostatkov zistených počas vykonávania pravidelných previerok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Hodnotenie a posudzovanie rizík u jednotlivých profesií v zmysle § 6 odst. (1) písm. f) zákona č. 124/2006 Z.z.,
 • Navrhovanie vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) na základe zistených rizík.
 • Vypracovanie bezpečných pracovných postupov a iných prevádzkovo - bezpečnostných predpisov pre konkrétne podmienky zákazníka.
 • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
 • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových
 • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
 • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
Informujte sa o službe.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.