Civilná ochrana (CO)

Prvoradým cieľom civilnej ochrany (CO) je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky pre prežitie pri vzniku mimoriadnych udalostí a aj počas vyhlásenia mimoriadnej situácie. V zmysle vyhlášky č. 533/2006 Z.z. ponúkame pre našich klientov vypracovanie zákonnej dokumentácie z CO.

 

Rozsah činností v oblasti civilnej ochrany:

 • Vyžiadanie Výpisov z analýzy možností vzniku mimoriadnych udalostí na území okresov pre potrebu jednotlivých Vašich objektov.
 • Analýza výpisov z havarijných plánu iných objektov, ktoré svojou činnosťou môžu ohroziť Vašich zamestnancov a obyvateľstvo.
 • Vypracovanie a aktualizácia dokumentácie civilnej ochrany.
 • Vzdelávanie a príprava zamestnancov na CO.
 • Spolupráca s úradmi a obcami pri riešení ochrany obyvateľstva.
 • Zastupuje Vás pri všetkých previerkach zo strany úradov a obcí,
 • Poradenstvo v oblasti civilnej ochrany

 

Činnosti v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva

(plný rozsah legislatívnych požiadaviek)

 

Vypracúvanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti:

 • plán činnosti organizácie v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva na príslušný rok,
 • plán varovania a vyrozumenia zamestnancov,
 • plán evakuácie,
 • plán ukrytia,
 • plán zabezpečenia prostriedkov individuálnej ochrany,
 • dokumentácia prípravy na civilnú ochranu,
 • postup organizácie pri vzniku mimoriadnej udalosti,
 • dokumentácia pracovníka stálej služby

 

Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany:

 • zabezpečovanie pripravenosti riadiacich orgánov organizácie na riešenie krízovej situácie,
 • vykonávanie prípravy členov evakuačnej komisie zameranej na praktické vykonávanie úloh a opatrení stanovených v pláne evakuácie,
 • vykonávanie prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc pre zamestnancov organizácie a osôb prevzatých do starostlivosti
Informujte sa o službe.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.