Odborné školenia a kurzy BOZP,OPP

Spoločnosť WWA, s.r.o. je oprávnenou organizáciou MPSVaR SR a NIP na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Výchova a vzdelávanie pre:

 

Zamestnancov:

Účelom školenia zamestnancov je ich oboznámenie s:

 • príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci a zásadami bezpečného správania na pracovisku a bezpečnými pracovnými postupmi
 • vyskytujúcimi sa predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou proti nim
 • oboznámenie sa s rozmiestnením prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov bezpečnosti práce na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu

 

Vedúcich zamestnancov:

Účelom školenia vedúcich zamestnancov je ich oboznámenie s:

 • organizačnou štruktúrou spoločnosti na úseku BOZP
 • príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci a zásadami bezpečného správania na pracovisku a bezpečnými pracovnými postupmi
 • vyskytujúcimi sa predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou proti nim
 • oboznámenie sa s rozmiestnením prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov bezpečnosti práce na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu

 

Zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť:

Účelom školenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť ich je oboznámenie s:

 • príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • ich právami a povinnosťami

 

Zamestnancov  pracujúcich vo výške:

Účelom školenia zamestnancov pracujúcich vo výške je ich oboznámenie s:

 • príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi súvisiacimi s prácou vo výške, so zásadami bezpečnej práce a bezpečnými pracovnými postupmi vo výške
 • vyskytujúcimi sa predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou proti nim

 

Vodičov motorových a elektrických vozíkov:

Hlavný prínos:

Kvalitná lektorská aktivita pri výchove a vzdelávaní  vodičov motorových vozíkov všetkých tried a druhov vrátane oboznamovania, overovania vedomostí a zručností, kontroly dodržiavania bezpečnostných požiadaviek s cieľom zamedziť vzniku poškodenia zdravia z práce a škode na majetku, eliminovanie právnej zodpovednosti zamestnávateľa

 

Účelom školenia vodičov motorových vozidiel je ich oboznámenie s:

 • príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi súvisiacimi s prevádzkou a vedením motorových a elektrických vozíkov všetkých tried
 • Výchovu a vzdelávanie vodičov motorových a elektrických vozíkov všetkých tried a druhov
 • Základné, opakovacie, rozširovacie kurzy obsluhy motorových a elektrických vozíkov všetkých tried a druhov

 

Informujte sa o službe.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.