Ponuka odborného vzdelávania v oblasti pracovného práva, mzdových predpisov

Cieľom odborného vzdelávania je podrobné oboznámenie účastníkov s ustanoveniami pracovnoprávnych,  mzdových prepisov, poradenstvo v oblasti aplikácie ustanovení príslušných právnych predpisov do praxe, vrátane poradenstva tvorby pracovnoprávnych dokumentov.

Prínos kurzu spočíva  v tom, že účastníci vzdelávania sa naučia ako vytvoriť kombináciou príslušných ustanovení predpisov efektívny systém organizovania práce flexibilne reagujúci na požiadavky trhu a zároveň eliminujúci niektoré mzdové a odvodové náklady.

 Odporúčaná cieľová skupina: zamestnanci personálnych oddelení, účtovníčky, vedúci zamestnanci

 

Legislatívny obsah vzdelávania:

 

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR – vybrané ustanovenia:

 • Základné ustanovenia
 • Základné ľudské práva a slobody
 • Právo na súdnu a inú právnu ochranu

 

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov – vybrané a novelizované ustanovenia:

 • Pôsobnosť Zákonníka práce
 • Právne úkony a ich neplatnosť
 • Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
 • Zástupcovia zamestnancov
 • Riešenie sporov
 • Nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa
 • Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
 • Lehoty a doby, počítanie času
 • Doručovanie
 • Predzmluvné vzťahy
 • Pracovný pomer
 • Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru
 • Delené pracovné miesto
 •  Skončenie pracovného pomeru a jeho právne formy
 •  Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní
 • Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
 •  Pracovný poriadok
 • Pracovný čas, doba odpočinku, konto pracovného času a ich právne formy
 •  Právne ustanovenia o dovolenke
 • Mzda a priemerný zárobok, mzdové zvýhodnenia a minimálne mzdové nároky
 • Prekážky v práci a jej dôvody
 • Podniková a sociálna politika
 • Náhrada škody, rozsah a jej spôsob náhrady a zodpovednosť za škodu
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a jej formy
 • Inšpekcia práce

 

Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov – vybrané ustanovenia:

 • Premet úpravy
 • Poskytovanie náhrad a ich formy
 • Tuzemské a zahraničné pracovné cesty
 • Základné sadzby stravného – Opatrenia ministerstva financií
 • Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
 • Preddavky na náhrady a vyúčtovanie náhrad

 

Zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení: niektorých zákonov

 • Predmet zákona a podmienky nároku na náhradu príjmu
 • Poskytovanie a výška náhrady príjmu
 • Zánik nároku na náhradu príjmu

 

Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • Predmet úpravy a vymedzenie pojmov
 • Zákaz a kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
 • Postih za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

 

Zákon č. 461/2003 Z.z.  o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov – vybrané ustanovenia v súvislosti s pracovnoprávnou oblasťou:

 • Vybrané ustanovenia
Informujte sa o službe.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.