Odborná analýza pracovnoprávnych a mzdových dokumentov

Cieľom odbornej analýzy dokumentov v oblasti pracovného práva a mzdových predpisov  je účelné efektívne zníženie personálnych a mzdových nákladov organizácie v oblasti zákonných plnení, nadstavenie systému flexibility v oblasti pracovného práva v závislosti na variabilitu požiadaviek trhu a iných vonkajších vplyvov.

Odporúčaná cieľová skupina: vrcholový manažment

 

Činnosť zahŕňa aj vypracovanie vzorov pracovnoprávnych dokumentov:

 

  • pracovnej zmluvy obsahujúcej: charakteristiku druhov prác podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti podľa prílohy č.1 Zákonníka práce (ďalej len „ZP“) priradenie stupňov náročnosti práce pracovným miestam, vymedzenie flexibility pracovných miest, definovanie alternatív mzdových podmienok, spôsob vymedzenia doby určitej, definovanie zrážky zo mzdy pri nedodržaní výpovednej doby, alternatívy pracovného času a jeho rozvrhnutia, vyhlásenie zamestnanca v zmysle §41 ods.7 ZP, definovanie zrážok zo mzdy nad hranicu zákonných plnení, dohoda o spôsobe výplaty mzdy pri skončení zamestnania, dohoda o nerovnomernom pracovnom čase na obd. 12 mesiacov v roku, dohoda o výkone práce nadčas a určenie jej spôsobu, dohoda o čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas a vo sviatok a určenie ich poskytovania, definovanie zodpovednosti za škodu, určenie poskytovania nižšieho stravného v zmysle zákona o cestovných náhradách, definovanie zodpovednosti za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, dohoda na výkone práce v dňoch pracovného pokoja, určenie tzv. konta pracovného času, dohoda o skrátení týždenných a denných dôb odpočinkov, definovanie možnosti rozdelenia pracovnej zmeny, alternatívna možnosť implementácie poistenia zodpovednosti za škodu a iné,  vrátane ostatných  zákonných náležitostí a výhod vyplývajúcich z pracovnoprávnych predpisov
  • dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o pracovnej činnosti) – návrh ich efektívneho využitia v praxi
  • dohody o zrážke zo mzdy – rôzne formy
  • dohody o hmotnej zodpovednosti
  • tvorba resp. analýza a dopracovanie pracovného poriadku spoločnosti implementovaním príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov  v oblastiach  častí pracovný pomer vrátane predzmluvných vzťahov, pracovný čas – jeho dĺžka a rozvrhnutie, dovolenka, pracovná disciplína – vrátane skutkových vymedzení závažných porušení pracovnej disciplíny, dôležité osobné prekážky v práci s vymedzením hmotného zabezpečenia, náhrada škody – rozsah a spôsob určenia jej náhrady, mzda a mzdové náležitosti vrátane mzdových zvýhodnení,  náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, doručovanie, odstupné, odchodné, pracovná cesta a cestovné náhrady, zásady využívania služobného telefónu
Informujte sa o službe.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.